Regulamin

§1. Warunki ogólne

1.1 Regulamin dotyczy AT Home i określa zasady składania zamówień, sprzedaży i realizacji wysyłki produktów, zwany dalej ?Sprzedawcą?.
1.2 Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.
1.3 Przez Nabywcę należy rozumieć podmiot dokonujący zakupu produktów od Sprzedawcy.

§ 2. Produkty

2.1 Ceny produktów znajdujących się u Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto (bez podatku VAT) lub brutto (z podatkiem Vat). Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT lub paragon. 
2.2 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych/wyprzedażowych bądź wprowadzania w nich zmian.
 

§ 3 Zamówienia

3.1 Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem Internetu na adres biuro@athome.info.pl  
3.2 Warunkiem przystąpienia Sprzedawcy do realizacji złożonego zamówienia jest jego prawidłowe wypełnienie, wraz z podaniem numeru kontaktowego lub adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie złożonego zamówienia.
3.3 Nieprawidłowo wypełnione zamówienia zostaną anulowane, o czym Sprzedawca, o ile udostępniono dane kontaktowe, poinformuje Nabywcę.
3.4 Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w terminie do 7 dni od chwili ich rozpatrzenia, nie będą realizowane.
3.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji i ewentualnej odmowy realizacji zamówień wzbudzających uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy, jak również prawo do sprawdzenia wiarygodności i zdolności finansowej Nabywcy.
3.6 Z chwilą potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą. 
3.7 Potwierdzenie możliwości realizacji zamówienia odbywa się pocztą e-mail
3.8 Podany termin realizacji liczony jest w dniach roboczych.
3.9 Sprzedawca w stosunku do Nabywców w szczególnych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji, o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Nabywcę. Dotyczy to produktów, które nie są dostępne w magazynach lub są wykonywane na zamówienia klienta.

§4 Płatności

4.1 Warunki płatności: w przypadku firm prywatnych:

a) Przy odbiorze: Klient może zapłacić za przesyłkę gotówką do rąk kuriera przy odbiorze.

b) Przelew:  Klientowi jest zobowiązany do dokonania przelewu - przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru. Po otrzymaniu środków Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówionego przez Klienta towaru.

4.2 Do czasu zapłaty pełnej należności produkt stanowi własność Sprzedawcy.

4.3 Jeśli klient zostanie poproszony o podanie szczegółów dotyczących karty płatniczej, musi być w pełni uprawniony do używania tej karty lub konta. Karta lub konto muszą mieć wystarczającą ilość środków na pokrycie planowanej płatności.
4.4 Klient oświadcza, ze akceptuje, że rachunki będzie otrzymywać wyłącznie w formie elektronicznej.

§5 Wysyłka produktów

5.1 Sprzedawca dostarczy Produkt na miejsce dostawy określone w Zamówieniu przez Klienta. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT lub paragon. Zamawiający towar upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 

5.2 Jeśli szacowany termin dostawy zmieni się, Klient zostanie poinformujemy o nowym planowanym terminie dostawy. W stosunku do osób innych niż konsumenci w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie. 
5.3 Sprzedawca wysyła zakupione produkty a dowód sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT wysyła forma elektroniczną na mail klienta . W przypadku wyrażenia przez Nabywcę woli otrzymania faktury VAT, zostanie ona  przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Nabywcę adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentu zapisanego w formacie PDF. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz wyrażanie w procesie składnia zamówienia woli otrzymania faktury VAT, Nabywca wyraża zgodę uprawniającą Sprzedawcę do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. z 2012 r., poz. 1528).
5.4 Koszt transportu dla zamówień oraz termin dostawy podawany jest w ogólnodostępnej informacji. Koszty przesyłki dotyczą dostaw w dni robocze i nie uwzględniają doręczeń w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, jak również doręczeń z zastrzeżeniem godziny odbioru. Koszty transportu obciążają Nabywcę, chyba, że Sprzedawca i Nabywca ustalą inne warunki dostawy produktu.
5.5. Wniesienie i montaż towaru należy do obowiązków Nabywcy.

5.6 W chwili dostarczenia Produktu Klient zostanie poproszony o podpisanie potwierdzenia odbioru. Po podpisaniu potwierdzenia odbioru, w momencie dostawy Klient powinien  sprawdzić, czy produkt nie ma oczywistych usterek, wad lub uszkodzeń. Podstawą do złożenia reklamacji w przypadku uszkodzonej przesyłki lub stwierdzenia braków jest spisanie protokołu reklamacyjnego w chwili dostawy w obecności kuriera i poinformowanie nas o zaistniałej sytuacji e-mailowo lub telefonicznie. Reklamacje nie będą uwzględniane, jeżeli przesyłka nie zostanie sprawdzona w chwili dostawy i nie zostanie spisany protokół reklamacyjny. W takim przypadku uznaje się, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym.

Zalecamy zachowanie potwierdzenia odbioru produktu na wypadek późniejszych kontaktów ze Sprzedawcą odnośnie dostarczenia Produktu.

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

6.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny przy realizacjach zamówień na produkty będące na stanie magazynowym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zakupionych produktów nie będące stanem magazynowym Sprzedawcy.

6.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

6.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo skonsultować się ze Sprzedawca czy zakupione rzeczy pochodzą ze stanów magazynowy i jest możliwość ich zwrócenia.

6.4 Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.

6.5 Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 10 dni od dnia, w którym Nabywca ustalił ze Sprzedawcą zwrot.
6.6 Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6.7 Nabywca odpowiada za rzeczy, które chce zwrócić.
Zwracany towar nie może posiadać śladów użytkowania i musi być nieuszkodzony.

6.8 Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a) Umowy, przy realizacjach zamówień pod indywidualne potrzeby klienta, Nabywca nie ma prawa do zwrotu zamówionego towaru. Nabywca musi przemyśleć swoje zamówienie zanim zdecyduje się na jego realizację;

b) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) Umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

d) Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) Umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 

§7 Gwarancje i reklamacje

7.1 Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, a nadto posiadają wszelkie wymagane prawem atesty i posiadają gwarancję ich producenta, chyba, że co o innego wynika z opisu produktu.
7.2 Dokładamy wszelkich starań, aby dostarczyć Produkty w doskonałym stanie. Jednakże jeśli powiadomisz nas, że Produkt jest wadliwy, zgadzasz się przechować Produkt w obecnym stanie do czasu udostępnienia go nam (lub naszemu Agentowi) do wglądu w odpowiednim terminie.
7.3 Okres gwarancji trwa minimum 12 miesięcy od momentu odebrania produktu przez Nabywcę
Termin gwarancji biegnie od dnia, w którym Produkt został wydany Kupującemu. 
7.4. Warunkiem zrealizowania przez Kupującego uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest dostarczenie:

a) ważnego dowodu zakupu 

b) wadliwego Produktu

7.5. Kupujący dostarczając Produkt do Sprzedającego, zobowiązany jest zapewnić odpowiednie opakowanie Produktu. Wszelkiego rodzaju negatywne skutki niewykonania bądź wadliwego wykonania obowiązku, o którym mowa wyżej a w szczególności zniszczenie lub uszkodzenie Produktu obciążają Kupującego. Dostarczony do Serwisu Produkt musi odpowiadać podstawowym warunkom higienicznym. Produkt o wadze powyżej 15 kilogramów dostarczany jest do Serwisu na koszt Gwaranta, a w pozostałych wypadkach na koszt Kupującego.

7.6. Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Sprzedającego w terminie 14 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia Produktu na adres wskazany przez Sprzedającego na zasadach wskazanych w gwarancji. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie, o czym Klient zostanie poinformowany.
7.7. Za naprawę gwarancyjną uważa się tylko i wyłącznie naprawę wadliwego Produktu dokonaną w okresie gwarancyjnym. W szczególności nie stanowią napraw gwarancyjnych konserwacje, okresowe przeglądy, regulacje, sprawdzenia działania oraz czyszczenie Produktu. 
7.8. Kupującemu przysługuje prawo wymiany Produktu na nowy, jeżeli Sprzedawca stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzedawca dokona wymiany Produktu w terminie uzgodnionym z Kupującym, nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania wadliwego Produktu. Przy wymianie Produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez kupującego elementów oraz koszt ich wymiany. W przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia części zamiennych, termin naprawy może ulec zmianie o czas określony przez Sprzedawcę.
7.9. Jeżeli wymiana Produktu na nowy, zgodnie z pkt.8, jest niemożliwa, Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty ujawnionej na dowodzie zakupu.
7.10. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. 
7.11. Gwarancją nie są objęte Produkty z uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i elektrycznymi nie powstałymi z winy Sprzedawcy, a w szczególności

a) powstałymi podczas transportu i przeładunku

b) spowodowanymi niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem Produktu 
c) powstałymi na skutek stosowania Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub przepisami bezpieczeństwa 
d) spowodowanymi dokonaniem napraw, przeróbek, zmian lub dostrojeń lub innym  działaniem przez osoby trzecie 
e) powstałymi na skutek normalnego zużycia eksploatacyjnego części (np.  uszczelek, powierzchni desek polietylenowych, ostrzonych części noży itp.) 

7.12. Wszelkie wadliwe produkty lub części, które wymieniono stają się własnością Sprzedawcy.

7.13 Koszt dostawy i odesłania reklamowanego produktu do Sprzedawcy obciąża Nabywcę niebędącego Konsumentem. Sprzedawca nie będzie przyjmował przesyłek wysyłanych za pobraniem.
7.14 Powyższe postanowienia w żaden sposób nie wyłączają, ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumentów z tytułu niezgodności produktu z umową.
7.15 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta w zakresie niezgodności produktu z umową na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową Konsument ma prawo żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W sytuacji, gdy Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Konsumenta na znaczne niedogodności, Konsument ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie ceny albo odstąpić od umowy.
7.16 Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.
7.17 Wszelkie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru w transporcie prosimy zgłaszać w dniu odbioru przesyłki. 
7.18 Aby umożliwić Ci dostęp do wszelkich środków ochrony prawnej w przypadku otrzymania wadliwego Produktu, możemy potrzebować Twojej pomocy oraz niezwłocznego przekazania pewnych informacji na temat Produktu, w tym:
a) sprecyzowania, z uwzględnieniem istotnych szczegółów, jak Produkt jest według Ciebie uszkodzony lub wadliwy; oraz
b) numeru dokumentu dostawy oraz wszelkich innych zasadnie wymaganych przez nas informacji.

 

§8 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
Polityką Prywatności Sprzedawcy, która stanowi część niniejszego Regulaminu.

8.1 Wszelkie dane, w tym dane osobowe, otrzymane przez Sprzedawcę za pośrednictwem formularza rejestracji lub pocztą e-mail i zamówienia są traktowane, jako poufne i będą wykorzystywane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówienia bądź udzielania informacji dotyczących oferty handlowej Sprzedawcy.

8.2 Dokonanie rejestracji lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażaniem przez Konsumenta zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w formularzu rejestracji lub zamówienia zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Tym samym Sprzedawca staje się w tym zakresie administratorem danych osobowych.
8.3 Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych, w tym danych osobowych, oraz daje możliwość ich modyfikacji lub usunięcia z bazy danych Sprzedawcy. Konsument ma w szczególności prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz prawem do ich aktualizacji i poprawiania.
8.4 Sprzedawca ma prawo przetwarzać informacje dotyczące osoby Klienta zgodnie z Polityką Prywatności Sprzedawcy. Korzystając z usług Sprzedawcy Klient wyraża zgodę na takie przetwarzanie i gwarantuje, że wszystkie przekazane przez niego dane są prawidłowe. W celu realizacji transakcji klient musi wyrazić zgodę na udostępnienie swoich danych.
8.5 W ramach realizacji umowy z Kupującym Sprzedawca jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety po sprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

§9 Postanowienia końcowe

9.1 Sprzedawca dołoży wszelkich starań by treści publikowane na stronach Sprzedawcy dotyczące produktów były zgodne z ich rzeczywistymi parametrami i właściwościami. Wszelkie wątpliwości, co do produktów należy bezpośrednio wyjaśniać ze Sprzedawcą.

9.2 Przyjmuje się, że wszelka korespondencja wysłana drogą pocztową została doręczona w przeciągu pięciu dni roboczych od dnia nadania, jeśli adres odbiorcy jest w Polsce. Wszelką korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za otrzymaną po potwierdzeniu, że e-mail został odebrany przez serwer odbiorcy w sposób umożliwiający odbiorcy zapoznanie się z ową wiadomością. Jako potwierdzenie faktu, że korespondencja została doręczona wystarczy udowodnić, że list lub e-mail został właściwie zaadresowany i zależnie od okoliczności, został nadany, jako list polecony lub za potwierdzeniem odbioru, wysłany za potwierdzeniem jego doręczenia.
9.3 O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, nie ponosimy Odpowiedzialności za:

a) utratę dochodów;

b) utratę rzeczywistych lub przewidywanych zysków;
c) utratę zawieranych umów;
d) utratę możliwości korzystania z pieniędzy;
e) utratę spodziewanych oszczędności;
f) utratę transakcji;
g) utratę czasu;
h) utratę możliwości;
i) utratę dobrego imienia (goodwill);
j) utratę reputacji;
k) stratę, zniszczenie lub uszkodzenie danych; lub
l) jakąkolwiek stratę pośrednią lub wtórną;
i taka Odpowiedzialność jest wykluczona, niezależnie czy szkoda jest przewidywalna, znana lub oczekiwana. Dla uniknięcia wątpliwości, punkty 9.3(a) do 9.3(l) mają zastosowanie bez względu na to, czy owe straty są pośrednie, bezpośrednie, wtórne lub o innym charakterze.